Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

Ν47/13-6-2016 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Πράξη Επιβολής Προστίμου της ΕΥΠΕΑ Αττικής του ΙΚΑ ΕΤΑΜ συνολικού ποσού 11.050,54 ΕΥΡΩ κατά Ομορρύθμου Εταιρείας. Αίτηση Αναστολής Εκτελέσεως της Ομορρύθμου Εταιρείας και των Ομορρύθμων Εταίρων. Εν μέρει δεκτή η Αίτηση Αναστολής κατά το μέρος που ασκείται από την Ομόρρυθμη Εταιρεία. Οι Ομόρρυθμοι Εταίροι δεν έχουν άμεσο και ενεστώς έννομο συμφέρον να προσφύγουν κατά της εκδοθείσας σε βάρος της εταιρείας πράξης, εκτός εάν κατονομάζονται σε αυτή ρητώς ως συνυπόχρεοι ή αναγνωρίζεται από ειδική διάταξη δικαίωμα προσφυγής σε αυτούς. Αναστέλλεται η εκτέλεση της Πράξης Επιβολής Προστίμου κατά το μέρος που συνεπάγεται την λήψη σε βάρος της αιτούσας αναγκαστικών μέτρων είσπραξης για τον εξαναγκασμό ή τη διασφάλιση της είσπραξης της επίδικης οφειλής όσο αφορά: α) Τον επαγγελματικό εξοπλισμό που διατηρεί η αιτούσα στην έδρα της, β) Το φορτηγό ιδιωτικής χρήσης ιδιοκτησίας της αιτούσας εταιρείας, έως τη δημοσίευση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας προσφυγής που εκκρεμεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου